2011/11/15, OSAKA CYCLEMODE 2011 - TRIATHLON BIKES