2011/02/27 , 🏃, 44.1km, 3h51m4s, 5m24s/km, 11.1km/h
27/02/2011 Japan, Tokyo, Japan