2018/10/17 , 🏃, 8.58km, 42m32s, 4m57s/km, 12.1km/h
Not pushing