Hitachi Telebi no mae now.

--

<-2013-06-23_03-41   2013-06-21_19-23->